راهنمای ثبت فروشگاه راهنمای خرید راهنمای سایت
محل تبلیغمحل تبلیغمنبع فایل های موجود در سایت شخص فروشنده است ودرغیر این صورت منبع درج و با رضایت کامل مولف قرار میگرد
مثالهای کاملا کاربردی و ساده و قابل فهم دراتعاشات سیستم های پیوسته و گسسته به همراه کد نویسی در متلب
دسته بندی مکانیک
بازدید ها 207
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3.114 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 234
قیمت: 3,000 تومان
حل ارتعاشات و کاربرد ان در متلب

فروشنده فایل

کد کاربری 522
کاربر

    
 


   
1.1 Classification of Vibrations........................................................................................ 1
1.2 Elementary Parts of Vibrating Systems ................................................................... 2
1.3 Periodic Motion ........................................................................................................... 3
1.4 Discrete and Continuous Systems ............................................................................ 4
1.5 Vibration Analysis ...................................................................................................... 4
1.5.1 Components of Vibrating Systems ............................................................... 6
1.6 Free Vibration of Single Degree of Freedom Systems............................................. 8
1.6.1 Free Vibration of an Undamped Translational System ............................. 8
1.6.2 Free Vibration of an Undamped Torsional System .................................. 10
1.6.3 Energy Method ............................................................................................ 10
1.6.4 Stability of Undamped Linear Systems..................................................... 11
1.6.5 Free Vibration with Viscous Damping ...................................................... 11
1.6.6 Logarithmic Decrement .............................................................................. 13
1.6.7 Torsional System with Viscous Damping .................................................. 14
1.6.8 Free Vibration with Coulomb Damping .................................................... 14
1.6.9 Free Vibration with Hysteretic Damping.................................................. 15
1.7 Forced Vibration of Single-degree-of-freedom Systems ........................................ 15
1.7.1 Forced Vibrations of Damped System ....................................................... 16
1.7.1.1 Resonance ........................................................................................ 18
1.7.2 Beats ............................................................................................................. 19
1.7.3 Transmissibility ........................................................................................... 19
1.7.4 Quality Factor and Bandwidth .................................................................. 20
1.7.5 Rotating Unbalance..................................................................................... 21
1.7.6 Base Excitation ............................................................................................ 21
1.7.7 Response Under Coulomb Damping .......................................................... 22
1.7.8 Response Under Hysteresis Damping ....................................................... 22
1.7.9 General Forcing Conditions And Response ............................................... 22
1.7.10 Fourier Series and Harmonic Analysis ..................................................... 23

1.8 Harmonic Functions ................................................................................................. 23
1.8.1 Even Functions ............................................................................................ 23
1.8.2 Odd Functions ............................................................................................. 23
1.8.3 Response Under a Periodic Force of Irregular Form ............................... 23
1.8.4 Response Under a General Periodic Force ................................................ 24
1.8.5 Transient Vibration ..................................................................................... 24
1.8.6 Unit Impulse ................................................................................................ 25
1.8.7 Impulsive Response of a System ................................................................ 25
1.8.8 Response to an Arbitrary Input ................................................................. 26
1.8.9 Laplace Transformation Method ................................................................ 26
1.9 Two Degree of Freedom Systems ............................................................................ 26
1.9.1 Equations of Motion .................................................................................... 27
1.9.2 Free Vibration Analysis .............................................................................. 27
1.9.3 Torsional System ......................................................................................... 28
1.9.4 Coordinate Coupling and Principal Coordinates ...................................... 29
1.9.5 Forced Vibrations ........................................................................................ 29
1.9.6 Orthogonality Principle .............................................................................. 29
1.10 Multi-degree-of-freedom Systems ........................................................................... 30
1.10.1 Equations of Motion .................................................................................... 30
1.10.2 Stiffness Influence Coefficients .................................................................. 31
1.10.3 Flexibility Influence Coefficients ............................................................... 31
1.10.4 Matrix Formulation..................................................................................... 31
1.10.5 Inertia Influence Coefficients ..................................................................... 32
1.10.6 Normal Mode Solution ................................................................................ 32
1.10.7 Natural Frequencies and Mode Shapes..................................................... 33
1.10.8 Mode Shape Orthogonality ......................................................................... 33
1.10.9 Response of a System to Initial Conditions ............................................... 33
1.11 Free Vibration of Damped Systems ........................................................................ 34
1.12 Proportional Damping.............................................................................................. 34
1.13 General Viscous Damping ....................................................................................... 35
1.14 Harmonic Excitations............................................................................................... 35
1.15 Modal Analysis for Undamped Systems ................................................................. 35
1.16 Lagrange’s Equation ................................................................................................ 36
1.16.1 Generalized Coordinates............................................................................. 36
1.17 Principle of Virtual Work ......................................................................................... 37
1.18 D’Alembert’s Principle ............................................................................................. 37
1.19 Lagrange’s Equations of Motion .............................................................................. 38
1.20 Variational Principles .............................................................................................. 38
1.21 Hamilton’s Principle ................................................................................................. 38
References ................................................................................................................. 38
Glossary of Terms ..................................................................................................... 40

 
  
2.1 Introduction .............................................................................................................. 53
2.1.1 Starting and Quitting MATLAB.................................................................. 54
2.1.2 Display Windows .......................................................................................... 54
2.1.3 Entering Commands..................................................................................... 54
2.1.4 MATLAB Expo .............................................................................................. 54
2.1.5 Abort .............................................................................................................. 54
2.1.6 The Semicolon (;) .......................................................................................... 54
2.1.7 Typing % ........................................................................................................ 54
2.1.8 The clc Command ......................................................................................... 54
2.1.9 Help................................................................................................................ 55
2.1.10 Statements and Variables .......................................................................... 55
2.2 Arithmetic Operations ............................................................................................. 55
2.3 Display Formats ....................................................................................................... 55
2.4 Elementary Math Built-in Functions ..................................................................... 56
2.5 Variable Names ........................................................................................................ 58
2.6 Predefined Variables ................................................................................................ 58
2.7 Commands for Managing Variables........................................................................ 59
2.8 General Commands .................................................................................................. 59
2.9 Arrays ........................................................................................................................ 61
2.9.1 Row Vector ................................................................................................... 61
2.9.2 Column Vector ............................................................................................. 61
2.9.3 Matrix ........................................................................................................... 61
2.9.4 Addressing Arrays ....................................................................................... 61
2.9.4.1 Colon for a Vector ............................................................................ 61
2.9.4.2 Colon for a Matrix ........................................................................... 62
2.9.5 Adding Elements to a Vector or a Matrix.................................................. 62
2.9.6 Deleting Elements ....................................................................................... 62
2.9.7 Built-in Functions ....................................................................................... 62
2.10 Operations with Arrays ........................................................................................... 63
2.10.1 Addition and Subtraction of Matrices........................................................ 63
2.10.2 Dot Product .................................................................................................. 64
2.10.3 Array Multiplication ................................................................................... 64
2.10.4 Array Division ............................................................................................. 64
2.10.5 Identity Matrix ............................................................................................ 64
2.10.6 Inverse of a Matrix ...................................................................................... 64
2.10.7 Transpose ...................................................................................................... 64
2.10.8 Determinant ................................................................................................. 65
2.10.9 Array Division ............................................................................................. 65
2.10.10 Left Division ................................................................................................ 65
(xiii)
2.10.11 Right Division .............................................................................................. 65
2.10.12 Eigenvalues and Eigenvectors ................................................................... 65
2.11 Element-by-element Operations ............................................................................. 66
2.11.1 Built-in Functions for Arrays ..................................................................... 67
2.12 Random Numbers Generation ................................................................................. 68
2.12.1 The Random Command .............................................................................. 69
2.13 Polynomials ............................................................................................................... 69
2.14 System of Linear Equations .................................................................................... 71
2.14.1 Matrix Division ............................................................................................ 71
2.14.2 Matrix Inverse ............................................................................................. 71
2.15 Script Files ................................................................................................................ 76
2.15.1 Creating and Saving a Script File .............................................................. 76
2.15.2 Running a Script File .................................................................................. 76
2.15.3 Input to a Script File ................................................................................... 76
2.15.4 Output Commands ...................................................................................... 77
2.16 Programming in Matlab ........................................................................................... 77
2.16.1 Relational and Logical Operators .............................................................. 77
2.16.2 Order of Precedence .................................................................................... 78
2.16.3 Built-in Logical Functions .......................................................................... 78
2.16.4 Conditional Statements .............................................................................. 80
2.16.5 NESTED IF Statements ............................................................................. 80
2.16.6 ELSE and ELSEIF Clauses ........................................................................ 80
2.16.7 MATLAB while Structures ......................................................................... 81
2.17 Graphics .................................................................................................................... 82
2.17.1 Basic 2-D Plots ............................................................................................... 83
2.17.2 Specialized 2-D Plots ..................................................................................... 83
2.17.2.1 Overlay Plots ................................................................................. 84
2.17.3 3-D Plots ......................................................................................................... 84
2.17.4 Saving and Printing Graphs......................................................................... 90
2.18 Input/Output In Matlab ........................................................................................... 91
2.18.1 The FOPEN Statement ................................................................................. 91
2.19 Symbolic Mathematics ............................................................................................. 92
2.19.1 Symbolic Expressions.................................................................................. 92
2.19.2 Solution to Differential Equations ............................................................. 94
2.19.3 Calculus ........................................................................................................ 95
2.20 The Laplace Transforms .......................................................................................... 97
2.20.1 Finding Zeros and Poles of B(s)/A(s) .......................................................... 98
2.21 Control Systems........................................................................................................ 98
2.21.1 Transfer Functions ...................................................................................... 98
2.21.2 Model Conversion ........................................................................................ 98
(xiv)
2.22 The Laplace Transforms ........................................................................................ 101
10.11.1 Finding Zeros and Poles of B(s)/A(s) ....................................................... 102
Model Problems and Solutions ......................................................................................... 102
2.23 Summary ................................................................................................................. 137
References .......................................................................................................................... 138
Problems............................................................................................................................ 138
        
3.1 Introduction ............................................................................................................ 150
3.2 Example Problems and Solutions ......................................................................... 150
3.3 Summary ................................................................................................................. 197
Problems............................................................................................................................ 198

  Example 3.12. Determine the free-vibration response of a two degree of freedom system
shown in Fig. E3.12 with the initial conditions x1(0) =0, x2(0) = 0.005 m, x1 (0) = 0, x2 (0) = 0.
The parameters of the system are given as m = 30 kg, k = 20,000 N/m, and c = 150 N.s/m.
x1
m
2k c
2m
k
x2
Fig. E3.12 Two degree of freedom system.
The differential equations governing the motion of the system are
m
m
x
x c
x
x
k k
k k
x
x
0
0 2
0 0
0
3 2
2 2
00
1
2
1
2
1
2
LNM
OQP
LN M
OQ P
+LNM
OQP
LN M
OQ P
+ −

LNM
OQP
LN M
OQ P
=LNM
OQP
or M y + Ky = 0
where M =
0 M
M c
LNM
OQP
; K =
− LNM
OQP
M
K 0
0 ; Y =
xx
LNM
OQP
174 SOLVING VIBRATION ANALYSIS PROBLEMS USING MATLAB
The solution is assumed as
y = φe– γt
where γ are the eigenvalues of M–1K and φ are the eigenvectors. The general solution is a linear
combination over all solutions, that is,
y =
j =
Σ
1
4
c e j j
φ −γ jt
and application of initial conditions gives
y0 =
j
c j
= Σ
1
4
φj = VC
and C = V–1 y0
Solution:
The MATLAB program is given as follows:
m=30; % Mass
k=20000; % Stiffness
c=150; % Damping
% 4 x 4 matrices
disp('4 x 4 Mass matrix');
mt=[0,0,m,0;0,0,0,2*m;m,0,0,0;0,2*m,0,c];
disp('4 x 4 stiffness matrix');
kt=[-m,0,0,0;0,-2*m,0,0;0,0,3*k,-2*k;0,0,-2*k,2*k];
Z=inv(mt)*kt;
[V,D]=eig(Z);
disp('Eigenvalues');
V
disp('Initial conditions');
x0=[0;0;0.005;0]
disp('Integration constants');
S=inv(V)*x0
tk=linspace(0,2,101);
% Evaluation of time dependent response
% Recall that x1=y3 and x2=y4
for k=1:101
t=tk(k);
for i=3:4
x(k,i-2)=0;
for j=1:4
x(k,i-2)=x(k,i-2)+(real(S(j))*real(V(i,j))-imag(S(j))*imag(V(i,j)))
*cos(imag(D(j,j))*t);
x(k,i-2)=x(k,i-2)+(imag(S(j))*real(V(i,j))-real(S(j))
*imag(V(i,j)))*sin(imag(V(i,j))*t);
x(k,i-2)=x(k,i-2)*exp(-real(D(j,j))*t);
end
MATLAB TUTORIAL 175
end
end
plot(tk,x(:,1),'-',tk,x(:,2),':')
title('Solution of problem E3.12')
xlabel('t[sec]')
ylabel('x(m)')
legend('x1(t)','x2(t)')
The output of this program is given below. See also Fig.E3.12(a).
V =
-0.9390 -0.9390 0.5886 - 0.0085i 0.5886 + 0.0085i
0.3428 - 0.0185i 0.3428 + 0.0185i 0.8050 0.8050
0.0001 - 0.0188i 0.0001 + 0.0188i -0.0026 + 0.0440i -0.0026 - 0.0440i
0.0003 + 0.0069i 0.0003 - 0.0069i -0.0044 + 0.0601i -0.0044 - 0.0601i
Initial conditions
x0 =
0
0
0.0050
0
Integration constants
S =
-0.0013 + 0.1048i
-0.0013 - 0.1048i
-0.0019 - 0.0119i
-0.0019 + 0.0119i
Solution of problem E3.12
5
4
3
2
1
0
– 1
– 2
– 3
x 10 –3
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
x1 (t)
x2 (t)
x(m)
t[sec]
Fig. E3.12(

فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
موتور با حجم متغیر
موتور با حجم متغیر

كاربرد پلاستیك در صنعت خودرو
كاربرد پلاستیك در صنعت خودرو

تعمیر موتور خودرو
تعمیر موتور خودرو

ایمنی بهداشت
ایمنی بهداشت

تجهیزات اندازه گیری نوری
تجهیزات اندازه گیری نوری

سیستم های غیر خطی وندرپل
سیستم های غیر خطی وندرپل

کشش سیم
کشش سیم

دانلود پاور پوینت سیستم های پیشرفته برای پایداری پس از ترمز خودروABS & ASR & ESP & SBC
دانلود پاور پوینت سیستم های پیشرفته برای پایداری پس از ترمز خودروABS & ASR & ESP & SBC

ذخیره سازی سرما جهت پیك سایی
ذخیره سازی سرما جهت پیك سایی

تحقیق دربارة روغن های مصرفی خودروها
تحقیق دربارة روغن های مصرفی خودروها

تعویض و نحوه كار مبردها
تعویض و نحوه كار مبردها

مطالعه عددی تاثیر میدانهای الكترو مغناطیس بر روی جدایی جریان در ایرفویل
مطالعه عددی تاثیر میدانهای الكترو مغناطیس بر روی جدایی جریان در ایرفویل

سیستم ترمز ABS و نقش آن در جلوگیری از تصادفات
سیستم ترمز ABS و نقش آن در جلوگیری از تصادفات

ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواكتیو
ایجاد حفاظ در برابر مواد رادیواكتیو

پوشش‌های لایه نازك، كاربرد خواص مكانیكی و روش‌های اندازه‌گیری
پوشش‌های لایه نازك، كاربرد خواص مكانیكی و روش‌های اندازه‌گیری

محل تبلیغمحل تبلیغ
پشتیبانی از تمامی بانک ها-فایل فروش

بالا